OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky
 
Provozovatelem internetového obchodu www.textil-umisi.cz a prodávajícím je:
Michaela Křečková
IČ: 64152278
DIČ: 7953110825
se sídlem: Opletalova 172, Kutná Hora 284 01, zapsané u Městského úřadu Kutná Hora
 
 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
tyto obchodní podmínky se uplatní pro nákup v internetovém obchodě (e-shop) www.textil-umisi.cz, který provozuje Michaela Křečková. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012, Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“).
 
Je-li kupujícím spotřebitel (tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím také ustanoveními § 2158 a násl. OZ, která upravují prodej zboží v obchodě a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dál jen „ZOS“).
 
Je-li kupujícím podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím pouze OZ, přičemž takovýto kupující se nemůže domáhat žádných z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, které chrání spotřebitele či kupujícího, který není podnikatelem v rámci podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, či jim poskytují práva, které kupujícímu, který je podnikatelem v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání, dle OZ nenáleží.
 
VÝKLAD POJMŮ
 
Prodávající - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nabízí a prodává zboží.
 
Kupující - je osoba, která nakupuje zboží od prodávajícího. Dotýká-li se ustanovení těchto obchodních podmínek pouze kupujícího, který je spotřebitelem, může být v těchto obchodních podmínkách tento kupující označen jako spotřebitel.
 
Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 
Kupní smlouva - je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně koupě zboží. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku, prostřednictvím prostředků komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
 
Spotřebitelská smlouva - je kupní smlouva (či jiná smlouva dle OZ), jejíž jednou smluvní stranou je podnikatel, pokud při uzavírání smlouvy jednal v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání, a druhou smluvní stranou je spotřebitel, pokud při uzavírání
smlouvy jednal mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 
Rezervace zboží - rezervace zboží umožňuje zákazníkům nechat si na zákazníkem vybrané prodejně prodávajícího zvolené zboží rezervovat na své jméno tak, aby měli zajištěno, že rezervované zboží bude v době jejich návštěvy prodejny prodávajícího v prodejně k dispozici. Rezervované zboží je na prodejně připraveno po dobu 7 dní po potvrzení prodávajícím. Rezervace není nijak právně závazná a zákazník není povinen rezervované zboží koupit a odebrat. V případě rezervace zboží dochází k uzavření kupní smlouvy až v prodejně, pokud se zákazník v prodejně rozhodne rezervované zboží koupit.
 
INFORMACE O ZBOŽÍ
 
Informace o zboží v internetovém obchodě (e-shopu) obsahuje:
 
   • Kód zboží, popis funkce, rozměry zboží, vlastnosti zboží (barvy, váhy, velikosti, objem, funkce), materiál zboží nebo jeho složení
   • Textilní zboží a spodní prádlo mají také uvedené velikostní označení + velikostní tabulku
   • Maloobchodní cenu zboží včetně DPH a poplatků
   • Skladovou dostupnost zboží
   • Doplňující fotografie zboží a související zboží
 
DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ A NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
Dodací lhůta činí nejvýše 5 dnů. V případě objednání koupě více kusů zboží mohou být všechny kusy zboží dodány v jedné zásilce, nezvolí-li kupující výslovně jinou možnost. V případě dodání více kusů zboží v jedné zásilce se dodací lhůta všech kusů zboží mění tak, že odpovídá dodací lhůtě zboží s nejdelší dodací lhůtou.
 
Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu kupující uhradí v hotovosti přepravci při převzetí zboží, tj. na dobírku, začne běžet dnem uzavření kupní smlouvy.
 
Dodací lhůta zboží, jehož kupní cenu bude kupující hradit jinak, než při převzetí zboží, začne běžet až dnem, kdy bude jak uzavřena kupní smlouva, tak uhrazena kupní ceny zboží, tedy připsána částka celé kupní ceny na účet prodávajícího.
 
V případě, že prodávající nemůže zboží dodat v termínu, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o této skutečnosti s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží namísto zboží objednaného. Pokud kupující s uvedením náhradního termínu dodání nebo s nabídkou dodání jiného zboží nesouhlasí, může kupující či prodávající od kupní smlouvy odstoupit.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí právem České republiky.
 
Prodávající účtuje za dodání zboží úhradu (poplatky), jejíž výše je uvedena u jednotlivých způsobu dodání zboží, které kupující může zvolit při tvorbě objednávky. Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit i úhradu (poplatky) za kupujícím zvolený způsob dodání zboží. Podmínky přepravců, jejich prostřednictvím dodává prodávající zboží, jsou dostupné na webových stránkách internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího.
 
CENA ZBOŽÍ A ÚHRADA KUPNÍ CENY
 
V internetovém obchodě (e-shopu) jsou uvedeny ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu i úhradu (poplatky) za kupujícím zvolený způsob dodání zboží.
 
 
OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
Elektronická objednávka zboží kupujícím je považována za řádnou pouze v případě, že kupující vyplní veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři, resp. v jednotlivých krocích tvorby objednávky.
 
Kupující má možnost před konečným potvrzením a odesláním objednávky tuto celou objednávku a v ní uvedené údaje zkontrolovat. Chce-li kupující některé údaje změnit, může se pomocí tlačítka vrátit zpět do předcházejících kroků tvorby objednávky. Pokud kupující s objednávkou souhlasí a objednávka vyjadřuje jeho vůli, kupující tlačítkem „Odeslat objednávku“ odešle objednávku prodávajícímu.
Řádná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.
 
Prodávající oznámí kupujícímu doručení objednávky kupujícího prodávajícímu zprávou na emailovou adresu kupujícího. Tato zpráva prodávajícího potvrzující doručení objednávky kupujícího není přijetím objednávky ze strany prodávajícího a je pouhým potvrzením, že objednávka byla doručena prodávajícímu. Doručením tohoto oznámení tak nedochází ke vzniku kupní smlouvy.
 
Prodávající oznámí kupujícímu přijetí (akceptaci) objednávky, tedy přijetí (akceptaci) nabídky kupujícího na uzavření kupní smlouvy, zprávou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 
Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena přijetím objednávky ze strany prodávajícího.
 
Uzavřením smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti z kupní smlouvy dle smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek a platných právních předpisů.
 
Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Prodávající je oprávněn s ohledem na okolnosti objednávky (např. větší množství zboží, vyšší cena zboží) vyžadovat po kupujícím potvrzení objednávky prokazatelným způsobem, např. písemně či telefonicky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 
Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí s tím, že při převzetí zboží, jehož kupní cenu kupující hradí jiným způsobem než v hotovosti při převzetí zboží, je prodávající a nebo přepravce pověřený dodáním zboží kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem této osoby, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, a to zejména v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití platebních karet. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává kupující výslovně prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas.
 
V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které mu bylo dodáváno způsobem, který si kupující zvolil, dochází k zániku kupní smlouvy. Strany jsou povinny si vrátit vše, co si již navzájem plnily. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady vynaložené na dodávání zboží kupujícím zvoleným způsobem.
 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů prodávající používá data a osobní údaje kupujících pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely. Data kupujících jsou považována ze velmi citlivý a důvěrný materiál - proto jsou šifrována a ukládána zvlášť od historie nákupů.
 
Povinné údaje, které kupující zadává:
   • jméno a příjmení
   • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
   • e-mail
   • telefon
 
Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci kupujícího. Prodávající je použije ke splnění povinností z kupní smlouvy, vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a pro komunikaci s kupujícím. Údaje o kupujících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Kupující, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
 
ODPOVĚDNOST ZA VADY
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím.
 
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, v reklamě nebo na internetových stránkách www.textil-umisi.cz uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba, je-li poskytnuta, začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 
   a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s    
       ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Odpovědnost prodávajícího uvedená výše se nepoužije
 
   a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   d. vyplývá-li to z povahy věci.
 
Prodávající neodpovídá za vady věci pokud vadu způsobil sám kupující či třetí osoba, a to zejména tím, že věc byla instalována nebo používána v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním či skladováním (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nesprávné zdroje el. napětí); věc je mechanicky poškozena (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku); vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením s věcí nebo tím, že věc byla používána k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu. Prodávající neodpovídá za vady věci způsobené mimořádnými vlivy prostředí (živelná pohroma atp).
 
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. 
 
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
Za den uplatnění reklamace se považuje den řádného předání zboží k reklamaci prodávajícímu v k tomu určených místech. V případě uplatnění reklamace poštou se za uplatnění reklamace považuje den doručení řádně uplatněné reklamace do sídla prodávajícího či provozovny prodávajícího.
 
Za den vyřízení reklamace se v případě vyřízení poštou považuje den odeslání vyřízené reklamace prodávajícím spotřebiteli.
 
Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
 
  1. že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí zboží, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla dokladem o koupi nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje a podpisem prodavače v případě, že na zboží byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci zboží, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované prodávajícím kupující předloží smlouvu o záruce.
  2. že kupující koupil zboží od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení zboží prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího;
  3. že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu v prodejně či na dalších prodávajícím určených místech.
 
Nebudou-li splněny podmínky reklamace, nemůže být reklamace uznána za oprávněnou.
 
Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.
 
Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu dle OZ, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
 
VYŠŠÍ MOC
 
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující, který je spotřebitelem, má právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) …................................, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 
   a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat společnost Dětský a kojenecký textil U Míši, se sídlem: Váchova 137, Čáslav 28601, ve výše uvedené lhůtě, formou jednostranného právního jednání a to: emailem na adresu: info@textil-umisi.cz, poštou na adresu: Váchova 137, Čáslav 28601.
 
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 
Bez ohledu na výše uvedenou lhůtu je prodávající oprávněn vrátit přijaté platby až poté, co spotřebitel zboží předá prodávajícímu, nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu Textil U míši, Váchova 137, Čáslav 28601. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. 
 
Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.
 
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
 
   a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
   l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v případě smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.
 
Prodávající je přesvědčen, že i s přihlédnutím ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES z 20.5.1997, podle které nesmí spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy u smluv o dodávce zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, je nutno mezi zboží, které podléhá rychlé zkáze, resp. zboží, které nelze z hygienických důvodů vrátit, ohledně něhož nemůže dle § 1837 OZ, spotřebitel odstoupit od smlouvy, zahrnout také veškeré erotické pomůcky, spodní prádlo a kosmetiku, pokud nejsou v originálním obalu, neboť takovéto zboží s ohledem na obecně sdílené hygienické a zdravotní nároky podléhá rychlé zkáze a jeho charakter neumožňuje jeho vrácení.
 
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží prodávajícímu. Spotřebitel má povinnost neprodleně vrátit prodávajícímu veškeré plnění, které spotřebitel od prodávajícího obdržel na základě smlouvy, od které spotřebitel odstoupil. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, za účelem řádného splnění všech povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy a dále pro marketingové účely prodávajícího, a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Kupující může tento souhlas kdykoli bezplatně odvolat písemným podáním doručeným na adresu sídla prodávajícího.
 
Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající jako správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.
 
NEVYZVEDNUTÍ, NEBO ODMÍTNUTÍ ZBOŽÍ OBJEDNANÉHO NA DOBÍRKU
 
 
Provozovatel velmi dbá, aby veškeré zboží, které nabízí bylo vždy dostupné, ale přesto může dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se objednané zboží již neprodává, nebo nedodává.
 
Dostupnost zboží je vždy uvedena u všech položek, snažíme se co nejrychleji reagovat na změnu stavu, ale ve vyjímečných případech se může lišit doba dodání. O této skutečnosti budete vždy informování a pokud nebudete s náhradním termínem dodání souhlasit, Vaše objednávka bude zrušena(STORNO). Neúčtují se žádné poplatky.  
 
   Dojde-li k zjevné chybě v ceně výrobku, kdy zákazník vidí, že cena je velice nízká či nereálná (nulová cena, cena 1kč, sleva o více než 60%, apod.), může prodávající objednávku jednostranně stornovat (dle § 588 NOZ).
 
EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě techniského výpadku pak nejpozději do 48 hodin.